Ochrana osobních údajů

Následující oddíl obsahuje informace o shromažďování, zpracovávání a použití osobních dat uvnitř oznamovacího systému. Prosím přečtěte si pečlivě tyto informace o soukromí před odesláním oznámení. Oznamovací systém Trusty se používá k bezpečnému a důvěrnému přijetí a zpracování informací týkajících se podezření o protiprávních jednáních na úkor společnosti. Zpracování osobních údajů v rámci Trusty je založeno na legitimním zájmu společnosti na odhalování a předcházení protiprávních jednání a s tím souvisejícím předcházením škod a odpovědnostních rizik pro společnost. Pokud se obdržené hlášení týká zaměstnance společnosti, tento procesí také slouží jako prevence trestných činů nebo jiných porušení právních předpisů v souvislosti s pracovněprávním vztahem. Oznamovací systém Trusty (aplikace, její webové stránky, a databáze uchovávající osobními údaje a informace) je provozován Trusty AG, Bösch 82, 6331 Hünenberg, Zug, Švýcarsko, jménem společnosti. Databáze je šifrována a hostována na virtuálních serverech ve vysoce zabezpečených datových centrech umístěných v EU. Za účelem zpracování podaného oznámení mohou být osobní údaje a informace generované, získávané, zpracovávané a využívané pouze osobami pověřenými společností. Trusty AG nemá v souvislosti se zmíněnými údaji žádná práva; jí pověření pracovníci mají přístup do databáze výhradně za účelem technické údržby. Vlastnictví údajů a související právní odpovědnost po celou dobu připadá společnosti. Zda a do jaké míry mají třetí strany přístup k údajům, je výhradně v odpovědnosti společnosti. Je-li to ze zákona nezbytně nutné, mohou být osobní údaje a informace zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení nebo jiným kontrolním nebo regulačním orgánům. Oznamovací systém Trusty je využíván na dobrovolné bázi. Shromažďují se následující osobní údaje a informace: - Vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a Váš vztah ke společnosti, rozhodnete-li se prozradit svou identitu, - případně jména osob podezřelých z účasti a jejich další osobní údaje, - případně jména osob, které si jsou vědomy přestupku, a jejich další osobní údaje. Veškerá komunikace mezi Trusty a webovým prohlížečem oznamovatele je za účelem ochrany důvěrnosti dat šifrována (SSL). Nejsou zaznamenávány ani ukládány IP adresy, časová razítka ani žádná jiná metadata oznamovatele. Aby bylo zachováno spojení mezi webovým prohlížečem, oznamovatelem a Trusty, je na ploše oznamovatele uložen soubor cookie, který obsahuje pouze ID relace. Soubor cookie je platný pouze do konce relace a stane se neplatným po zavření prohlížeče. Pro zvýšení bezpečnosti dále používáme HTTP cookie s náhodným stringem. Platnost tohoto cookie vyprší za dvě hodiny. Při podávání oznámení nebo doplňujících informací má oznamovatel možnost přiložit dokument(y). V tomto případě jsou oznamovatelé upozorněni, že přiložené soubory mohou obsahovat skryté osobní údaje, pomocí kterých je možné zjistit jejich identitu. Tyto údaje by proto měly být odstraněny, pokud si oznamovatel přeje zůstat v anonymitě. V případě, že odstranění takových údajů není možné, je doporučeno zaslat dokumenty ve formátu PDF nebo v papírové podobě na adresu společnosti společně s uvedeným uživatelským jménem, které je oznamovateli přiděleno po odeslání jeho oznámení. Předložené osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány v souladu se zásadami společnosti, a to pouze pokud má společnost legitimní zájem zpracovávat hlášení (včetně provádění případných šetření) a pokud bude třeba iniciovat sankce. Máte právo se seznámit se svými osobními údaji, obdržet své osobní údaje v obecně čitelném elektronickém formátu, provádět opravy a požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Právo na výmaz Vašich osobních údajů je omezeno výše popsaným legitimním zájmem společnosti. Další podrobnosti naleznete v příslušných zásadách společnosti.